Hệ số can chi và lục thập hoa giáp Reviewed by dhtam on . Hệ số can chi: Hệ số quan trọng nhất trong lịch pháp phương Đông là hệ số 10 (thập can), hệ số 12 thập nhị chi, hệ số 60 tức lục thập hoa giáp, 6 chu kỳ hàng chi kết hợp với 10 chu kỳ hàng can 6x10=60 (lục giáp). Thập can( tức là 10 thiên can): theo thứ tự:
 
1 - Giáp
2 - Ất
3 - Bính
4 - Đinh
5 - Mậu
6 - Kỷ
7 - Canh
8 - Tân
9 - Nhâm
10 - Quý
 
Thập nhị chi (12 địa chi): theo thứ tự:
 
 
1 - Tý
2 - Sửu
3 - Dần
4 - Mão
5 - Thìn
6 - Tỵ
7 - Ngọ
8 - Mùi
9 - Thân
10 - Dậu
11 - Tuất
12 - Hợi
 
Can chi nào là số lẻ là dương, can chi nào là số chẵn là âm. Dương can chỉ kết hợp với dương chi, âm can chỉ kết hợp với âm chi.
 
Sự kết hợp hàng can với ngũ hành và tứ phương
 
Giáp
: Dương mộc 
Phương Đông
Ất
: Âm mộc
Phương Đông
Bính
: Dương hoả  
Phương Nam
Đinh
: Âm Hoả
Phương Nam
Mậu
: Dương Thổ  
Trung ương
Kỷ
: Âm thổ
Trung ương
Canh
: Dương Kim
Phương Tây
Tân
: Âm Kim
Phương Tây
Nhâm
: Dương Thuỷ
Phương Bắc
Quý
: Âm Thuỷ
Phương Bắc
 
Sự kết hợp hàng chi với ngũ hành và tứ phương:
 
Hợi
: Âm Thuỷ
Phương Bắc

: Dương Thuỷ
Phương Bắc
Dần
: Dương mộc 
Phương Đông
Mão
: Âm mộc
Phương Đông
Ngọ
: Dương hoả
Phương Nam
Tỵ
: Âm Hoả
Phương Nam
Thân
: Dương Kim
Phương Tây
Dậu
: Âm Kim
Phương Tây
Sửu
: Âm thổ
Phân bố đều bốn phương
Thìn
: Dương Thổ
Phân bố đều bốn phương
Mùi
: Âm thổ
Phân bố đều bốn phương
Tuất
: Dương Thổ
Phân bố đều bốn phương
 
Can chi tương hình, tương xung, tương hại, tương hoá, tương hợp;
 
Tương hình(xấu) (chỉ tính hàng chi):
 
Trong 12 chi có 8 chi nằm trong 3 loại chống đối nhau:
 
1.Tý và Mão            Chống nhau
2. Dần, Tỵ và Thân   Chống nhau
3. Sửu, Mùi và Tuất  Chống nhau
 
Và hai loại tự hình: Thìn chống thìn, Ngọ chống Ngọ (chỉ có Dậu và Hợi là không chống ai)
 
Tương xung (xấu) hàng can có  4 cặp tương xung (gọi là tứ xung).
 
Giáp (Phương Đông) xung với Canh (Phương Tây) đều Dương
 
Ất (Phương Đông) xung với Tân (Phương Tây) đều Âm.
Bính (Phương Nam) xung với Nhâm(Phương Bắc) đều Dương.
Đinh (Phương Nam) xung với Quý (Phương Bắc) đều Âm.
 
Hàng chi có 6 cặp tương xung (gọi là lục xung):
 
1 - Tý xung     
7 - Ngọ (đều Dương và Thuỷ Hoả xung khắc)
2 - Sửu xung
8 - Mùi (đều Âm)
3 - Dần xung
9 - Thân (đều Dương và Kim Mộc xung khắc)
4 - Mão xung
10 - Dậu (đều Âm và Kim mộc xung khắc)
5 - Thìn xung 
11 -Tuất (đều Dương)
6 - Tỵ xung
12 - Hợi (đều Âm và Thuỷ Hoả xung khắc)
 
Phương Đông Tây Nam Bắc đối nhau.
Khí tiết nóng lạnh khác nhau.
 
o        Tương hại (xấu) có 6 cặp hàng chi hại nhau:
 
1. Tý - Mùi    
2. Sửu – Ngọ            
3. Dần - Tỵ
4. Mão - Thìn 
5. Thân - Hợi            
6. Dậu - Tuất
 
o        Tương hoá (tốt) theo hàng can có 5 cặp tương hoá (đối xứng nhau).
 
1. Giáp-Kỷ hoá Thổ (âm dương điều hoà).
2. Ất-Canh hoá Kim (âm dương điều hoà).
3. Bính-Tân hoá Thuỷ (âm dương điều hoà).
4. Đinh-Nhâm hoá Mộc (âm dương điều hoà).
5. Mậu-Quý hoá Hoả (âm dương điều hoà).
 
Tuy phương đối nhau nhưng một âm một dương, âm dương điều hoà trở thành tương hoá, hoá để hợp.
 
o        Tương hoá (tốt): Trong 12 chi có hai loại: lục hợp và tam hợp.
 
Lục hợp:
 
Tý và Sửu hợp Thổ.
Dần và Hợi hợp Mộc.
Mão và Tuất hợp Hoả.
Thìn và Dậu hợp Kim.
Thân và Tỵ hợp Thuỷ.
Ngọ và Mùi : thái dương hợp thái âm.
 
Thuyết “ Tam mệnh thông hội” giải thích rằng: hễ hoà hợp, âm dương tương hoà, thì khí âm khí dương hợp nhau. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là 6 dương chi gặp Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi 6 âm chi. Một âm một dương hoà hợp với nhau.
 
Tam hợp có 4 nhóm : cách 3
 
1. Thân Tý, Thìn hợp Thuỷ.
2. Hợi, mão, Mùi hợp mộc.
3. Dần, Ngọ, Tuất hợp Hoả.
4. Tỵ, Dậu, Sửu hợp Kim.
 
Rating: 4.5

Hệ số can chi và lục thập hoa giáp

Thập can( tức là 10 thiên can): theo thứ tự:
 
1 - Giáp
2 - Ất
3 - Bính
4 - Đinh
5 - Mậu
6 - Kỷ
7 - Canh
8 - Tân
9 - Nhâm
10 - Quý
 
Thập nhị chi (12 địa chi): theo thứ tự:
 
 
1 - Tý
2 - Sửu
3 - Dần
4 - Mão
5 - Thìn
6 - Tỵ
7 - Ngọ
8 - Mùi
9 - Thân
10 - Dậu
11 - Tuất
12 - Hợi
 
Can chi nào là số lẻ là dương, can chi nào là số chẵn là âm. Dương can chỉ kết hợp với dương chi, âm can chỉ kết hợp với âm chi.
 
Sự kết hợp hàng can với ngũ hành và tứ phương
 
Giáp
: Dương mộc 
Phương Đông
Ất
: Âm mộc
Phương Đông
Bính
: Dương hoả  
Phương Nam
Đinh
: Âm Hoả
Phương Nam
Mậu
: Dương Thổ  
Trung ương
Kỷ
: Âm thổ
Trung ương
Canh
: Dương Kim
Phương Tây
Tân
: Âm Kim
Phương Tây
Nhâm
: Dương Thuỷ
Phương Bắc
Quý
: Âm Thuỷ
Phương Bắc
 
Sự kết hợp hàng chi với ngũ hành và tứ phương:
 
Hợi
: Âm Thuỷ
Phương Bắc

: Dương Thuỷ
Phương Bắc
Dần
: Dương mộc 
Phương Đông
Mão
: Âm mộc
Phương Đông
Ngọ
: Dương hoả
Phương Nam
Tỵ
: Âm Hoả
Phương Nam
Thân
: Dương Kim
Phương Tây
Dậu
: Âm Kim
Phương Tây
Sửu
: Âm thổ
Phân bố đều bốn phương
Thìn
: Dương Thổ
Phân bố đều bốn phương
Mùi
: Âm thổ
Phân bố đều bốn phương
Tuất
: Dương Thổ
Phân bố đều bốn phương
 
Can chi tương hình, tương xung, tương hại, tương hoá, tương hợp;
 
Tương hình(xấu) (chỉ tính hàng chi):
 
Trong 12 chi có 8 chi nằm trong 3 loại chống đối nhau:
 
1.Tý và Mão            Chống nhau
2. Dần, Tỵ và Thân   Chống nhau
3. Sửu, Mùi và Tuất  Chống nhau
 
Và hai loại tự hình: Thìn chống thìn, Ngọ chống Ngọ (chỉ có Dậu và Hợi là không chống ai)
 
Tương xung (xấu) hàng can có  4 cặp tương xung (gọi là tứ xung).
 
Giáp (Phương Đông) xung với Canh (Phương Tây) đều Dương
 
Ất (Phương Đông) xung với Tân (Phương Tây) đều Âm.
Bính (Phương Nam) xung với Nhâm(Phương Bắc) đều Dương.
Đinh (Phương Nam) xung với Quý (Phương Bắc) đều Âm.
 
Hàng chi có 6 cặp tương xung (gọi là lục xung):
 
1 - Tý xung     
7 - Ngọ (đều Dương và Thuỷ Hoả xung khắc)
2 - Sửu xung
8 - Mùi (đều Âm)
3 - Dần xung
9 - Thân (đều Dương và Kim Mộc xung khắc)
4 - Mão xung
10 - Dậu (đều Âm và Kim mộc xung khắc)
5 - Thìn xung 
11 -Tuất (đều Dương)
6 - Tỵ xung
12 - Hợi (đều Âm và Thuỷ Hoả xung khắc)
 
Phương Đông Tây Nam Bắc đối nhau.
Khí tiết nóng lạnh khác nhau.
 
o        Tương hại (xấu) có 6 cặp hàng chi hại nhau:
 
1. Tý - Mùi    
2. Sửu – Ngọ            
3. Dần - Tỵ
4. Mão - Thìn 
5. Thân - Hợi            
6. Dậu - Tuất
 
o        Tương hoá (tốt) theo hàng can có 5 cặp tương hoá (đối xứng nhau).
 
1. Giáp-Kỷ hoá Thổ (âm dương điều hoà).
2. Ất-Canh hoá Kim (âm dương điều hoà).
3. Bính-Tân hoá Thuỷ (âm dương điều hoà).
4. Đinh-Nhâm hoá Mộc (âm dương điều hoà).
5. Mậu-Quý hoá Hoả (âm dương điều hoà).
 
Tuy phương đối nhau nhưng một âm một dương, âm dương điều hoà trở thành tương hoá, hoá để hợp.
 
o        Tương hoá (tốt): Trong 12 chi có hai loại: lục hợp và tam hợp.
 
Lục hợp:
 
Tý và Sửu hợp Thổ.
Dần và Hợi hợp Mộc.
Mão và Tuất hợp Hoả.
Thìn và Dậu hợp Kim.
Thân và Tỵ hợp Thuỷ.
Ngọ và Mùi : thái dương hợp thái âm.
 
Thuyết “ Tam mệnh thông hội” giải thích rằng: hễ hoà hợp, âm dương tương hoà, thì khí âm khí dương hợp nhau. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là 6 dương chi gặp Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi 6 âm chi. Một âm một dương hoà hợp với nhau.
 
Tam hợp có 4 nhóm : cách 3
 
1. Thân Tý, Thìn hợp Thuỷ.
2. Hợi, mão, Mùi hợp mộc.
3. Dần, Ngọ, Tuất hợp Hoả.
4. Tỵ, Dậu, Sửu hợp Kim.
 

Tin Mới Hơn


Sim số đẹp online

Ngày nay, hầu như ai cũng cần một điện thoại di động để liên lạc, vì thế bạn đang cần tìm một sim số đẹp, sim hợp tuổi để dùng. Tại simsodeponline.com, với hơn 2 triệu đầu số của các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel, Vietnammobile, bạn sẽ tha hồ lựa chọn một sim số đẹp như ý.
Giao dịch tại simsodeponline.com với hàng triệu sim đẹp, sim vip, sim giá rẻ, bạn sẽ luôn được đăng ký sim chính chủ hợp pháp và nhanh chóng
Tại đây, bạn có thể chọn những sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát hay những sim số tiến dễ nhớ không những tạo nên đẳng cấp mà còn mang lại may mắn cho công việc và cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về phong thuỷ, ý nghĩa các con số và chọn một sim phong thuỷ hợp với tuổi của mình nhất.
SIM SỐ ĐẸP ONLINE

Thông Tin Tài Khoản

Chủ TK : Đỗ Thị Kim Chi
Vietcombank-CN Bến ThànhSố TK : 0071001329159
Agribank-CN Phú Mỹ HưngSố TK : 6160205201843

Tìm nhanh theo loại

 • Sim Lục Quý

  Là sim có 6 số giống nhau. (vd: 0909777777)

 • Sim Ngũ Quý

  Là sim có 5 số giống nhau. (vd: 0906999997)

 • Sim Tứ Quý

  Là sim có 4 số giống nhau. (vd: 0906999978)

 • Sim Tam Hoa

  Là sim có 3 số giống nhau. (vd: 090666789)

 • Sim Tiến Đơn

  Sim có các số trong cùng dãy số là số tiến hoặc cặp số tiến (vd: 0903456789)

 • Sim Tiến Đôi

  Là sim tiến hàng chục 1213. (vd: 0909010203)

 • Sim Thần Tài

  Là sim có cặp đuôi số 39,79 hoặc 3939,7979.

 • Sim Lộc Phát

  Là sim có dãy số 68 hoặc đuôi số 68 ( vd : 01288 686868)

 • Sim Ông Địa

  Là sim có dãy số 38,78 hoặc 3878 ( vd : 01288 787878)

 • Sim Taxi 2

  Là sim taxi co 2 số lặp ( vd : 0122 363636)

 • Sim Taxi 3

  Là sim taxi co 3 số lặp ( vd : 0122 511 511)

 • Sim Taxi 4
 • Sim Kép

  Là số có từng cặp giống nhau 2 số - Đẹp trên danh thiếp - dễ nhớ trên biển bảng quảng cáo ( vd: 0948 22.66.99)

 • Sim Lặp

  Là số lặp đi,lặp lại, dễ nhớ - Độc đáo theo phong cách riêng của bạn

 • Sim Gánh

  Sim có 4 số cuối lặp lại ( vd : 0935 88.8448 )

 • Sim Soi Gương
 • Sim Năm Sinh
 • Sim Đặc Biệt
Các đơn hàng mới Đã chuyển sim
 • 0942260590
  16:19 19-02-2020

  Hoàng Trần Quốc Hải

 • 0916261290
  19:13 08-02-2020

  Nguyễn Hữu Được

 • 0931010207
  08:37 19-01-2020

  Nguyen chuong

 • 0974568426
  13:40 23-12-2019

  Trần Như Ý

 • 01632715371
  15:57 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01685439999
  15:55 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01244918888
  15:53 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 0923591990
  15:50 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01686201055
  11:14 26-11-2019

  Vũ Minh Nguyệt

 • 0911030696
  05:16 08-11-2019

  Dương đức lành

 • 0902042386
  13:46 22-09-2019

  Ngô thị ngọc lan

 • 0985300987
  16:00 23-08-2019

  Nguyễn Đình Tiến

 • 0908391118
  08:32 28-03-2018

  lương thị lê hằng

 • 0937290997
  12:49 29-01-2018

  hang

 • 0869869996
  13:46 10-04-2017

  Triệu Hồ Quang

 • 0967218567
  21:30 15-03-2017

 • 0989173371
  08:22 20-11-2014

 • 0907701089
  13:06 22-09-2014

  Nguyễn Thị Ý Mỹ

Tin Tức